Bài thuốc Nam

Image
Khí huyết xung hòa trục độc phương
Người già má bên phải sưng rắn, lan đến cả cằm, gáy sau tai, thành một vùng rắn chắc, không nóng, không đau, dần dần trong miệng chảy mủ, răng cắn chặt, miệng không há được ăn uống kém, tinh thần ngày càng suy, mạch hồng mà trống rỗng, đó là khí huyết rất suy, âm hàn tụ lại , không được khí dương hòa thì làm sao mà giải ra ngoài được, cho nên vỡ vào trong, uốn Bát vị hoàn dùng dùng bài Xung hòa làm thuốc dẫn, làm cho chân dương được vững , thì âm hàn tự tiêu , khí huyết điều hòa tự có thể trục độc được . Cho hay các bệnh sang độc hoàn toàn lấy thủy hỏa làm căn bản, khí huyết làm tác dụng mà ung gây nên, bỏ không dùng thuốc chữa thủy hỏa khí huyết, thì còn lấy gì làm công cụ trừ độc gom mủ, thực là phép công bổ rất hay....
Read more